Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor levering aan Consument


Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Hobbycar.nl : de gebruiker van de Algemene Voorwaarden;
Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep:
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Hobbycar.nl en de Consument;
Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een product ,die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de online shop van Hobbycar.nl gesloten worden en waarbij Hobbycar.nl partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen Consument en Hobbycar.nl middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden accepteert u uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden..
2.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijk goedkeuring door Hobbycar.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden , en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeven van Hobbycar worden bedwongen, worden evenzeer bedwongen ten behoeve van door Hobbycar.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 HobbyCar.nl heeft alle recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar online shop te wijzigen.

Artikel 3. Aanbiedingen/offertes, overeenkomsten en kortingen
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij HobbyCar.nl om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of is naar datum bepaalbaar.
3.2 De overeenkomst tussen Hobbycar.nl en Consument komt tot stand op het moment dat Consument de bestelling heeft geplaatst in de online-shop van Hobbycar.nl middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier in de online shop van Hobbycar.nl.
3.3 Nadat Hobbycar.nl de bestelling van Consument heeft ontvangen, zal Hobbycar.nl Consument meteen via e-mail een ontvangstbevestiging sturen. Daarna ontvangt Consument een e-mail met de kosten van het/de bestelde product(en), verzendkosten en eventuele rembourskosten (totaal kosten) met de datum van verzending bij DHL door Hobbycar .nl
3.4 Alle opgaven door Hobbycar.nl van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Hobbycar.nl kan er echter niet voor instaan dat zich ter zaken geen afwijkingen zullen voordoen.
3.5 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Hobbycar.nl niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.
3.6 Kortingen van 10 % op modelbouwartikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar op vertoon van een door IPMS Nederland of IPMS België uitgegeven geldige ledenpas welke op naam en nummer worden uitgegeven.
Kortingen welke wij aanbieden aan de leden van IPMS Nederland en IPMS België zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, en zijn ook niet inwisselbaar tegen contanten.

Artikel 4. Privacy/Klantnummer
4.1 Hobbycar.nl zal de persoonsgegevens van Consument verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden, en voegt hier alleen een klantnummer toe. Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van Hobbycar.nl beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van consument is door Hobbycar.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met Consument is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan Consument persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws. Gegevens van Consument zullen niet aan derden worden verstrekt.
4.2 De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, zijn alle gegevens die Consument invult op het bestelformulier in de online shop van Hobbycar.nl.
4.3 Indien Consument geen prijs stelt op het door Hobbycar doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of nieuws, kan Consument dit schriftelijk ( brief of e-mail) aan Hobbycar.nl laten weten. Hobbycar zal deze verwerking van persoonsgegevens van Consument dan onmiddellijk doen stopzetten.

Artikel 5. Prijzen
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen in Hobbycar.nl online shop uitgedrukt in Euro's (EUR), en zijn deze inclusief BTW.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Hobbycar.nl blijft eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 7. Betalingen
7.1 U kunt bij ons betalen met de volgende opties. Buckaroo : Betaal handig en snel met Ideal, PayPal Creditcard of Mister Cash. U wordt bij het afrekenen doorverbonden naar Buckaroo met een beveiligde verbinding en u kunt daar de betaling overmaken via een van de voorgenoemde opties.
7.2 Indien betaling niet contant plaats vindt dient deze te geschieden door vooruitbetaling op bankrekeningnummer NL89INGB0000246059 van de ING bank t.n.v. Hobbycar Tilburg voor Nederland.
7.3 Indien de betaling op rekening is overeen gekomen vindt dient deze te geschieden door storting op rekening NL89INGB0000246059 t.n.v. Hobbycar Tilburg. binnen 10 dagen na factuurdatum.
7.4 In het geval betalingstermijn wordt overschreden, is Hobbycar gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor de gehele maand wordt berekend. Hobbycar zal bij overschrijding van de betaaltermijn een herinnering sturen. Bij de 2e herinnering worden € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
7.5 Indien de klant na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Hobbycar het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-)kosten aan de klant door te berekenen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
7.6 Bij niet nakomen door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Hobbycar gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichting op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgaaf van redenen de toegang tot het systeem van Hobbycar te weigeren.

Artikel 8. Reclames/Garantie
8.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, toch in ieder geval binnen zo'n kort mogelijk termijn te onderzoeken. Daarbij onderzoekt de consument de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde product.
8.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen enkele dagen na levering schriftelijk of per e-mail aan hobbycar.nl te worden vermeld.
8.3 Hobbycar.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de normale eisen en normen welke aan deze producten worden gesteld.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Hobbycar.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zaken.
9.1a Hobbycar.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan originele verpakking van de verzonden producten, daar deze schade kan ontstaan door de verzending van het product, en Hobbycar.nl deze verzending uit handen geeft aan DHL.
9.2 Hobbycar.nl Is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Consument of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, verlies van gegevens en immateriële schade.
9.3 Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor de vervolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Hobbycar.nl beperkt tot herstel of vervanging van het product dan wel terugbetaling van de koopprijs.
9.4 Onverminderd en bovenstaande is Hobbycar.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig gebruik van Consument.
9.5 De informatie, prijzen, producten, afbeeldingen en services die in de online shop zijn opgenomen kunnen onvolkomenheden bevatten. Er worden periodiek veranderingen aangebracht in de informatie in deze online shop. Hobbycar.nl en haar respectieve leveranciers staan niet in voor de volledige betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van informatie, prijzen, producten, afbeeldingen en services. De informatie, prijzen, producten, afbeeldingen en service worden onder voorbehoud geleverd.
9.6 Alle rechten die in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk zijn verleend worden voorbehouden.

Artikel 10. Retourgarantie
10.1 Consument heeft het recht de afgeleverde producten terug te zenden als dit gebeurd binnen 14 dagen na levering van het product en indien dit gebeurd onder de door Hobbycar.nl gestelde voorwaarden.
10.2 Op of aan het afgeleverde product mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde product dient in ongeschonden staat te zijn, alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen te worden bijgevoegd bij de retourzending.
10.3 De kosten voor frankering van de retourzending zijn voor Consument tenzij in onderling overleg en of schriftelijk anders is bepaald.
10.4 De retour zendingen worden alleen geaccepteerd als deze zijn gefrankeerd en voorzien van een pakketzegel € 6.95 tot 10Kg of € 14,50 tot de 30 Kg ., ongefrankeerde retourzendingen worden permanent door ons geweigerd en komen dus weer retour naar klant welke ook de kosten hiervoor betaald .

Artikel 11. Levering/Deellevering/Verzending
11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bepaalt Hobbycar.nl de wijze van verzending en geschiedt levering af winkel/magazijn van Hobbycar.nl.
11.2 De Consument is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
11.3 Indien de Consument de afnamen weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico van de Consument nadat Hobbycar.nl hem heeft verwittigd. De Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
11.4 Komen Hobbycar.nl en Consument bezorging overeen, dan zijn deze kosten voor rekening van Consument, de administratie/verzendkosten welke wij in rekening brengen binnen Nederland is € 6,50 en in België  € 11,50
Bestellingen boven € 67,50 worden door ons Franco (gratis) verzonden voor Nederland.
Bestellingen boven €  117,50 worden door ons Franco (gratis) verzonden voor België.
(Buiten Nederland en België gelden anderen tarieven v.w.b. de administratie/verzendkosten deze zijn per E-mail opvraagbaar)
11.5 Ook kan consument voor een bedrag van 50 cent per bestelling zijn bestelling verzekeren, mocht uw bestelling gestolen worden of vermist raken, dan zal  Hobbycar.nl zorgen voor een nieuwe levering van (het)(de) bestelde product(en) en alle kosten hiervan op zich nemen. Deze vermissing moet wel blijken uit de track & trace gegevens van DHL.
11.6 Indien is overeengekomen dat de levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Hobbycar.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
11.7 Indien niet alle bestelde artikelen voorradig zijn kan Hobbycar.nl overgaan tot een deellevering, Hobbycar.nl verzend dan de bestelde artikelen welke voorradig zijn, en levert de overige bestelde artikelen binnen 3 weken na exclusief verzendkosten, kan Hobbycar.nl binnen deze termijn niet aan deze verplichting voldoen zal zij dit deel van de bestelling laten vervallen.
11.8 Indien Hobbycar.nl gegevens behoeft van de Consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Consument deze aan Hobbycar.nl beschikbaar heeft gesteld.
11.9 Indien HobbyCar.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven termijn is dan ook nimmer het fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er spraken is van overmacht. Bij overschrijding van dit termijn dient de consument Hobbycar.nl per brief of e-mail in gebreke te stellen.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Indien HobbyCar.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Consument kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
12.2 Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht dit rechtvaardigt.
12.3 Ingeval van overmacht heeft Consument geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Hobbycar.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
12.4 Hobbycar.nl zal Consument zo spoedig mogelijk van een (dreigende)overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 13. Geschillen
13.1 De rechter in de vestigingsplaats van Hobbyar.nl is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Hobbycar.nl het recht de geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14. Toepasselijk recht/Bevoegde rechter
14.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2 De toepassing van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
14.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of deze overeenkomst zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden beslecht door de des bevoegde rechter in het arrondissement van Hobbycar.nl